Wat zijn de algemene voorwaarden van Een Bredere blik op de Liefde | Relatiecoaching?

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor alle programma’s op www.eenbredereblikopliefde.nl vallen onder de algemene voorwaarden van Claim Your Space.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die met Claim Your Space wordt afgesloten. Het is belangrijk om deze goed door te lezen. Door het aangaan van een online aankoop geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1. Definities
A. Claim Your Space, gevestigd te Rosmalen, KvK-nummer: 86519050, wordt in deze algemene voorwaarden als dienstverlener aangeduid.
B. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden als opdrachtgever aangeduid.
C. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coachingstraject wordt aangeduid als client. Dit kan dezelfde persoon zijn als opdrachtgever.
D. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
B. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
C. Van toepassing is steeds de laatste geuploade versie van deze algemene voorwaarden.
D. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
E. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3. Aanbod
A. Indien in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
B. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
C. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Tarieven en betalingen
A. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
i. Het Koppel Coaching traject van 3 sessies duurt 3 maanden, met uitloop van 1 maand. De sessies worden door client zelf ingepland en moeten binnen 4 maanden na datum van de eerste sessie plaatsvinden. Bijvoorbeeld: De eerste sessie vindt plaats op 1 september 2022, dan moeten de overige 2 sessies voor 1 januari 2023 ingepland worden. De sessies die niet ingepland zijn en plaats hebben gevonden binnen de termijn van 4 maanden na datum van de
eerste sessie vervallen. Dienstverlener is geen terugbetaling verschuldigd.
ii. Het Koppel Coaching traject van 6 sessies duurt 6 maanden, met uitloop van 1 maand. De sessies worden door client zelf ingepland en moeten binnen 7 maanden na datum van de eerste sessie plaatsvinden. Bijvoorbeeld: De eerste sessie vindt plaats op 1 september 2022, dan moeten de overige 9 sessies voor 1 april 2023 ingepland worden. De sessies die niet ingepland zijn en plaats hebben gevonden binnen de termijn van 6 maanden na datum van de eerste sessie vervallen. Dienstverlener is geen terugbetaling verschuldigd.
B. Op de website staat de prijs (incl. BTW ) van het gekozen traject vermeld.
C. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Er zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
D. Met acceptatie van een offerte of een online aankoop ontstaat de verplichting tot betaling. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
i. Indien de offerte wordt geaccepteerd en opdrachtgever gaat over tot online aankoop d.m.v. een eerste termijn betaling, dan gaat client akkoord met het betalen van de overige vastgestelde termijnen. Hoeveel termijnen dat zijn staat in de omschrijving op de website.
E. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden
zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
F. Facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
G. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
H. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in betaling van openstaande factuur heeft Claim Your Space het recht haar diensten op te schorten.
I. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
J. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

5. Informatieverstrekking
A. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
B. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
C. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
D. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

6. Uitvoering van de overeenkomst
A. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de client.
B. De gemiddelde duur van een sessie van het Koppel Coaching traject is 90 minuten. Het kan zijn dat een sessie eerder of later compleet is. Dienstverlener en client zijn samen verantwoordelijk voor het bewaken van de duur van de sessie.
C. Dienstverlener zal client nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Client dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
D. Dienstverlener is geen arts of therapeut en zal zich nimmer zo voordoen. Een traject van dienstverlener is geen oplossing voor lichamelijke of geestelijke problematiek. Er wordt geen advies gegeven op medisch ofwel psychisch vlak, er wordt geen diagnose gesteld, niet met behandelplannen gewerkt en geen medicatie uitgeschreven. Dienstverlener is gerechtigd client door te verwijzen in geval van problematiek of klachten waarbij dienstverlener niet voldoende te hulp kan schieten.
E. Dienstverlener is geen juridisch, financieel of zakelijk adviseur en zal zich nimmer zo voordoen. Een traject van dienstverlener is geen oplossing voor juridische, financiële of zakelijke problematiek. Er wordt geen advies gegeven op juridisch, financieel of zakelijk vlak. Dienstverlener is gerechtigd client door te verwijzen in geval van problematiek of klachten waarbij dienstverlener niet voldoende te hulp kan schieten.
F. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname van client te weigeren.

7. Wijziging van de overeenkomst
A. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
B. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
C. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel mogelijk in overleg, nadat client bewijs heeft laten zien van het doorvoeren van alle oefeningen, acties en gemaakte afspraken. Alleen wanneer, geen enkel resultaat te benoemen is, en beide partijen overeenkomen dat
annuleren de beste optie is, kan geannuleerd worden. Bij annulering ontvangt opdrachtgever dat deel van het reeds betaalde bedrag naar rato terug voor sessies die nog niet zijn vrijgegeven. In geval van een zakelijke opdracht is dienstverlener gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren direct in rekening te brengen.
i. Artikel 7C geldt niet voor sessies die niet tijdig zijn geboekt door client binnen het Claim Your Space traject (zie Artikel 4A).
D. Een sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een sessie binnen een traject, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden
E. Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.

8. Overmacht
A. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
B. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

9. Verantwoordelijkheid
A. Client blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens beslissingen en daaruit voortvloeiende acties. Dienstverlener is niet verantwoordelijk beslissingen en daaruit voortvloeiende acties van client na afloop van een sessie of traject. Client maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
B. Client begrijpt dat die volledig verantwoordelijk is voor diens fysieke, mentale en emotionele welzijn tijdens de sessies, inclusief diens beslissingen en voortvloeiende acties.

10. Aansprakelijkheid
A. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
B. Dienstverlener geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (financiële of medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij client.
C. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
D. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener in rekening is gebracht.
E. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

11. Intellectueel eigendom
A. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij dienstverlener. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
B. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
C. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

12. Vertrouwelijkheid
A. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
B. Dienstverlener kan een opname maken van een sessie en die delen met professionele coaches met doel als training of consulting. Als het doel is behaald zal de opname verwijderd worden. Dienstverlener informeert te allen tijde client voor aanvang van de opname.
C. Dienstverlener kan bepaalde onderwerpen anoniem en hypothetisch delen met andere professionele coaches met als doel training of consulting.

13. Klachten
A. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.
B. Dienstverlener dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
C. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

14. Geschilbeslechting
A. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
B. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
C. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
D. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

15. Gedeeltelijke ontbinding
A. Als één of meerdere van deze voorwaarden ontkracht worden, blijven de andere voorwaarden onaangetast. Dienstverlener en client zullen een vervangende voorwaarde overeenkomen, die het dichtst mogelijk bij de ontkrachte voorwaarde komt.

Laatste update: 3-11-2023

Een Bredere blik op de Liefde | Relatiecoaching draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders